Säännöt

viljapelto_syksy2005

Kerkkoon kyläyhdistys ry:n säännöt

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kerkkoon kyläyhdistys ry ja kotipaikka Porvoo.

 

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen toimialueena on Kerkkoon kylä, Alhon kulma, Grottabackan ja Strömsbergin mäestä Pudakseen eli Porvoonjokivarsi Strömsbergin koskelta Henttalan koskelle.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueensa kyläyhteisön aineellisten ja henkisten olojen kehittämiseksi sekä vakinaisten että vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Yhdistys haluaa edistää kylän perinteiden ja historian tallennusta ja luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä.

Yhdistys pyrkii tarkoitustensa toteuttamiseksi vaikuttamaan alueen olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon mm. tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja järjestämällä kokouksia, tapahtumapäiviä ja juhlia.

Kyläyhdistys voi palkata henkilöitä toimimaan ohjaajina erilaisissa vapaa-aikaan liittyvissä tehtävissä.

Toimintansa tueksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, varainkeräyksiä ja huvitilaisuuksia asianmukaisin luvin sekä pitää kioskia tai kahvilaa.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen kylän alueella vakinaisesti tai osa-aikaisesti asuva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy sen hallitus.

Jäseneksi yhdistykseen hallitus voi hyväksyä luonnollisia tai juridisia henkilöitä. Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen luonnollisilta ja juridisilta henkilöiltä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jonka on katsottu toimineen yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti tai jättäneen suorittamatta ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut.

 

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään myös nimeä kylätoimikunta. Kylätoimikuntaan kuuluu 6-12 jäsentä ja sen toimikausi on kolme vuotta. Erovuorossa on vuosittain 1/3 jäsenistä. Ensimmäisellä ja toisella kerralla arvotaan erovuoroiset jäsenet.

Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerin ja taloudenhoitajan voi kylätoimikunta valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Kokoonpanossa on otettava huomioon eri ryhmien alueellinen, ammatillinen, sukupuolten sekä ikäryhmien edustus mahdollisimman tasapuolisesti.

Kylätoimikunnan kokouksiin ovat puhevaltaisina oikeutettuja osallistumaan myös kylän kaupunginvaltuutetut.

Kylätoimikunta valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, valmistelee ja hoitaa ne asiat, jotka yhdistyksen kokouksissa on tullut esiin, nimeää tarvittaessa työryhmiä sekä järjestää yhteisiä kokouksia, tapahtuja juhlia.

Kylätoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen an aihetta tai kun vähintään kolme (3) kylätoimikunnan jäsentä vaatii.

Kylätoimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet kylätoimikunnan jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

 

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, joista aina kaksi henkilöä yhdessä.

 

6. Tilit

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta annettava yhdistyksen tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kylätoimikunnalle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Kokoukset kutsuu koolle kylätoimikunta vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tammi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin kylätoimikunta tai yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä kirjallisesti vaatii kylätoimikunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on kylätoimikunnalle esitetty.

 

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

8. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi

9. valitaan kylätoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11. päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai tilaisuudessa mahdollisesti esiin tulevat, kokouksen hyväksymät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

 

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat yhdistyksen tavoitteita toteuttavaan toimintaan purkamisesta päättävässä kokouksessa päätettävällä tavalla.