Kyläsuunnitelman päivitys 2011

KERKKOON KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 7.6.2011

(voit ladata tiedoston pdf-muodossa tästä).

1. Taustaa

Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhteisesti tekemä suunnitelma kylän tulevaisuudesta. Se kokoaa kylän yhteisen tahdon ja ajatukset kylän kehittämiseksi. Yhdessä mietitään tavoitteet: millaisessa kylässä haluamme asua sekä keinot ja aikataulut tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kerkkoossa tehtiin vuonna 2004 kyläsuunnitelma, jossa suunniteltuja hankkeita on toteutettu sen jälkeen: on perustettu vesiosuuskuntia ja rakennettu vesijohtoja, siistitty kylän ympäristöä hoitamalla vanhoja maisemaistutuksia ja tekemällä uusia, lisätty lapsille ja nuorille tarkoitettua vapaa-ajantoimintaa, pidetty yllä aktiivista tiedotusta kylän tapahtumista (kylätiedote, internet-sivut), rakennettu skeittipaikka ja ulkoilupolku Porvooseen, hankittu koulun pihalle leikkivälineitä sekä julkaistu paljon kiitosta saatu kylähistoriikki.

Lisäksi olemme edistäneet vanhan kaatopaikan puhdistamista pohjavesialueella, matonpesupaikan rakentamista vanhan joessa olevan mattolaiturin tilalle, katuvalojen saamista pimeille tienpätkille sekä leikkipaikan rakentamista. Kyläsuunnitelma kylän kotisivuilta löytyy osoitteesta www.kerkkoo.fi.

Loppuvuodesta 2010 Kerkkoon kyläyhdistys ry. teki päätöksen, että kyläsuunnitelma päivitetään: käydään uusi keskustelu siitä, mitä kyläläiset haluavat ja laaditaan sen perustella uudet kehittämissuunnitelmat.

2. Kuvaus kyläsuunnitelmatyön etenemisestä

Kyläsuunnitelmatyössä apuna on ollut kyläasiamies Kim Malms Itä-Uudenmaan Kylät ry.:stä.

Kutsu lähteä mukaan kyläsuunnitelman tekemiseen jaettiin kaikkiin kylän kotitalouksiin. Kutsu oli myös kylän kotisivuilla, kylän ilmoitustaululla ja kylän Facebook-sivulla.

Kyläsuunnitelmakokouksia pidettiin yhteensä neljä: aloituskokous 12.1.2011, kokoukset 3.2.2011 ja 7.4.2011 sekä päätöskokous 7.6.2011. Lisäksi erilaiset työryhmät ovat pitäneet omia kokouksiaan.

Yhteisien kokouksien pöytäkirjat ja uudet kokousajat ovat olleet nähtävillä kylän ilmoitustaululla ja internet-sivuilla, jolloin myös ne ihmiset, jotka eivät ole päässeet kokouksiin, ovat voineet seurata kyläsuunnitelmatyön etenemistä.
Edellisen kyläsuunnitelmatyön hankkeet liittyivät erityisesti ympäristöön. Tällä kertaa suunnitelman teemaksi valittiin palvelut. Ensimmäisessä kokouksessa kyläasiamies Kim Malms kertoi erilaisista sosiaalisista yrityksistä ja osuuskunnista, niiden mahdollisuuksista saada erilaisia tukia ja yrityksen perustamiseen liittyvästä avusta.

Kyläläisten toiveita kartoitettiin keskustelemalla pienissä ryhmissä, millaisia palveluita kylälle toivotaan. Tämän jälkeen keskusteltiin, mitä palveluita me kyläläiset voisimme itse tuottaa ja mitä toimenpiteitä palveluiden tuottaminen edellyttäisi.

Kyläsuunnitelmatyön osana kylällä olevia vapaita tiloja kartoitettiin ja mietittiin niiden soveltumista erilaisten palveluiden tuottamiseen.

Keskustelun pohjalta nousi kaksi kokonaisuutta, joita pidettiin tärkeimpinä ja sellaisina asioina, joihin me kyläläiset itse voimme vaikuttaa. Toinen oli nuorisotoiminta ja kesätyöt ja toinen kauppapalvelut. Näiden toimintojen tarkempaa miettimistä varten perustettiin kaksi työryhmää, jotka itsenäisesti valmistelivat yhteistä kyläsuunnitelmakokousta varten esitykset asioista.

Kauppapalveluita koskeva tarvekysely toteutettiin jakamalla jokaiseen kylän postilaatikkoon kyselylomake.

3. Kerkkoon kylän kehittämishankkeet: aikataulu ja toteutus

Hanke 1: NUORTEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN

 
Tavoite
Vastuuhenkilö
Aikataulu
Mietitään keinoja lisätä nuorten osallisuutta yhteisissä asioissa, nuorten kesätyöpaikat
Kyläsuunnitelmatyön nuorisoryhmä
Maaliskuu 2011
Kesätyöpaikkojen välittäminen (JOBI-tori)
Kerkkoon nuorisoseura
Ensimmäisen kerran toukokuu 2011 (Touko-Tohinat), tavoitteena pysyvä toiminta
Nuorten osallistaminen: nuorten oman kyläsuunnitelman tekeminen
Kerkkoon nuorisoseura
Nuorisokahvilatoiminta syksy-talvi 2011-2012

Hanke 2: KYLÄN KAUPPAPALVELUT

Tavoite
Vastuuhenkilö
Aikataulu
Kysely kauppapalveluiden tarpeesta kyläläisille
Kyläsuunnitelmatyön kaupparyhmä
Maaliskuu 2011
Erilaisten vaihtoehtojen ja toimintamahdollisuuksien kartoitus
Kyläsuunnitelmatyön kaupparyhmä
Maaliskuu 2011
Päätös hankkeeseen ryhtymisestä
Kyläsuunnitelmakokous
Huhtikuu 2011
Osuuskunnan perustaminen
Halukkaat kyläläiset
Kesä 2011
Kauppakiinteistön hankinta, lupaprosessien käynnistäminen, kiinteistön remontoinnin suunnittelu ja toteutus
Kyläyhdistys
Aloitus kesäkuu 2011, remontointi syksy-talvi 2011-2012
Kauppatoiminnan suunnittelu
Osuuskunta
Syksy-Talvi 2011-2012
Kauppatoiminnan aloittaminen
Osuuskunta
30.4.2012

Lisäksi kyläsuunnitelmatyössä tuli esille, että Porvoon suomalaisella seurakunnalla on päiväkerhotoimintaa Kerkkoossa vanhassa Osuuspankin tilassa. Ongelmana on ollut vuokran kalleus, mikä on uhannut toiminnan jatkuvuutta, ja tilojen pienuus suhteessa kävijämäärään. Lisäksi kerhon välittömässä läheisyydessä ei ole ollut monipuolista ulkoleikkipaikkaa. Kyläsuunnitelmakokouksissa esitettiin ajatus, jos kerholle löytyisi sopivammat tilat muualta kylältä.

Kun osana kyläsuunnitelmatyötä kartoitettiin erilaisia kylän tiloja, todettiin, että koululla on yksi ylimääräinen luokkahuone, joka voitaisiin antaa kerhon käyttöön. Tila olisi nykyistä kerhotilaa sopivampi ja viihtyisämpi, oheistiloja olisi enemmän ja kerhon toiminta monipuolistuisi (liikuntasali, ulkoilupiha). Ajatus esitettiin Porvoon suomalaiselle seurakunnalle, joka kiinnostui asiasta sekä Porvoon kaupungin Tilakeskukselle, joka suostui tarvittaviin pieniin muutostöihin. Yhteistyön tuloksena seurakunnan kerho aloittaa toimintansa koulun tiloissa 15.8.2011.